ข่าวสารและกิจกรรม : ความเคลื่อนไหว CPAC

CPAC ลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผนึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยี BIM และ Digital Construction ยกระดับภาคการศึกษาก้าวทันการขยายตัวอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

9 พฤศจิกายน 2564
แชร์เนื้อหานี้ :

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, - กรุงเทพฯ  : CPAC จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาวิชาการการใช้ BIM และ Digital Construction Technology ยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและเตรียมพร้อมสู่การใช้งานจริง ตอบโจทย์อุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต  

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ “ซีแพค” นำโดย คุณชูโชค ศิวะคุณากร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณวิสุทธ จงเจริญกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด คุณวีรกร สายเทพ BIM Director พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี BIM และ Digital Construction ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคลากร พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามแนวนโยบายด้านการศึกษาในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศในอนาคต

คุณชูโชค ศิวะคุณากร กรรมการผู้จัดการซีแพค กล่าวว่า “ซีแพค มีความมุ่งหวังที่ยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศ สู่ Green Construction ที่นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลสังคม และมีบรรษัทภิบาล สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันระหว่างซีแพค และ มช. ในการพัฒนาวิชาการด้านการใช้ BIM และ Digital Construction ซึ่งเราได้ให้ความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่อยากให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการพัฒนาและบูรณาการร่วมกัน ต่อยอดและขยายผลสู่การใช้งานจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ส่งเสริมทักษะเฉพาะด้านให้เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ และก้าวทันความเจริญก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างในอนาคต” กรรมการผู้จัดการซีแพค กล่าว

ด้าน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “ในฐานะของสถาบันการศึกษาที่ตระหนักถึงประโยชน์และให้ความสำคัญกับการศึกษาและพัฒนาบุคลากร งานวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการใช้ BIM  (ฺBuilding Information Modeling) และ Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หมายมุ่งที่จะพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และตามความต้องการกำลังคน จึงเล็งเห็นประโยชน์ของความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ จึงตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ที่มีความสำคัญที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จริงในการทำงาน ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ”

คุณวิสุทธ จงเจริญกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากที่เราจะพัฒนาบุคลากรของเราเองแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการรับรู้ของกลุ่มที่ทำงานร่วมกันกับผู้ออกแบบ หรือแม้กระทั่ง Owner ให้ทุกกลุ่มทุกคนได้เห็นและมีประสบการณ์ใหม่ร่วมกัน สร้างพลังแห่งการเรียนรู้ ดิจิตัลจะก้าวหน้าไปได้ไกลแค่ไหน อยู่ที่พื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่ง คือพลังแห่งการ Collaboration และ BIM คือ Tools ที่ให้ความสำคัญกับการ Collaboration และการใช้ประโยชน์จาก Single Source of Truth ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้มาตรฐานการทำงานในการสื่อสารกัน ให้เข้าใจตรงกัน เห็นภาพเดียวกัน การพัฒนาความรู้ BIM และ Digital Construction ให้กับบุคคลากรรุ่นใหม่ที่จะก้าวออกไปสู่การประกอบวิชาชีพและสร้างสรรค์สังคมในแขนงต่างๆ ของประเทศนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลุกพลังความร่วมมือให้เกิดขึ้น ตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย ภาคเอกชนเข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ เปิดประสบการณ์ให้บุคลากรนักศึกษาเข้าถึง เข้าใจในกระบวนการหรือเทคโนโลยีระดับโลก ให้สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงในบ้านเรา ในภูมิภาคของเรา ให้โอกาสน้องๆ นักศึกษา เรียนรู้แบบพี่สอนน้อง การมีโอกาสเข้าถึงประสบการณ์การทำงานจริงเหล่านี้ จะเป็นความภาคภูมิใจทั้งผู้ให้และผู้รับ เป็นประสบการณ์ที่ดีมีคุณค่า เชื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าพลังของคนรุ่นใหม่ที่พวกเราใส่ใจในวันนี้ จะสามารถเติบโตเป็นผู้นำ ผู้ให้  ผู้สร้าง ผู้ยกระดับมาตรฐาน และผู้พัฒนาความเจริญให้กับประเทศ และสังคมสืบเนื่องตลอดไป”     

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CPAC Contact Center โทร 02-555-5555 หรือเว็บไซต์ https://web.cpac.co.th/th/home

9 พฤศจิกายน 2564
แชร์เนื้อหานี้ :

ความเคลื่อนไหว CPAC อื่นคุณอาจสนใจ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นที่คุณอาจสนใจ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?