กรณีคืนเงินเหลือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

มีขั้นตอนดังนี้

 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์มายัง จนท.ซีแพค  " ต้องการขอรับเงินเหลือคืนที่ร้าน 7-11 "
 2. จนท.ซีแพคตรวจสอบรายการ  เมื่อพบว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ซีแพคจะส่งข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยมีข้อความ ประกอบด้วย
  • รหัสหน่วยงาน
  • PINCode 4 หลัก
  • จำนวนเงิน (บาท) ทศนิยม 2 หลัก
  • วันที่และเวลาหมดอายุของ PINCode 4 หลัก
 3. เมื่อลูกค้าได้รับ SMS ลูกค้าตรวจสอบข้อมูล โดยเฉพาะจำนวนเงินและวันเวลาหมดอายุ (ภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ได้รับ SMS)
 4. ลูกค้าต้องเตรียมหลักฐาน  คือ บัตรประชาชน และ PIN  Code เพื่อติดต่อขอรับเงิน ณ ร้าน 7-11
  • ลูกค้า : “ ขอรับเงินเหลือคืนของคอนกรีตซีแพค ”
  • พนง.ร้าน 7-11 : ขอบัตรประชาชน เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล
  • ลูกค้า : พิมพ์ข้อมูลที่เครื่อง EDC ดังนี้
   1. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
   2. PINCoed 4 หลัก (ดูจาก SMS)
   3. จำนวนเงิน (ดูจาก SMS)
  • พนง.ร้าน 7-11 : ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง กรณีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
  • ลูกค้า : จะได้รับเงินตามจำนวนที่แจ้งไว้ พร้อมทั้ง Slip เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ตัวอย่าง : ลูกค้าแจ้งขอเงินคืนวันที่ 1 ก.พ.2013 เวลา 10.00 น.) Site Code : BG5054 หน่วยงาน บ้านคุณชญณัฐ และมีเงินเหลือจากการซื้อคอนกรีต 1,500.50 บาท SMS ที่ได้รับจะแสดงข้อความดังนี้

“ Site : BG5054, PIN:1111, รับเงินคืน 1,500.50 บ. ที่เซเว่น ภายใน 04/02/2013 23:59 ”