ข่าวสารและกิจกรรม

CPAC ยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง หนุนสถาบันการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะวิชาการการใช้ BIM และ Digital Construction สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักศึกษา และสร้างมาตรฐานการก่อสร้างไทยในอนาคต

5 พฤศจิกายน 2564

CPAC ยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง หนุนสถาบันการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะวิชาการการใช้ BIM และ Digital Construction สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักศึกษา และสร้างมาตรฐานการก่อสร้างไทยในอนาคต

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564, - กรุงเทพฯ  : CPAC จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาวิชาการการใช้ BIM และ Digital Construction เตรียมความพร้อมบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะเฉพาะด้าน พร้อมสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศ

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ “ซีแพค” นำโดย คุณชูโชค ศิวะคุณากร กรรมการผู้จัดการ, คุณสยามรัฐ สุทธานุกูล Chief Marketing Officer พร้อมด้วย คุณวีรกร สายเทพ BIM Director, ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี BIM และ Digital Construction ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคลากร พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามแนวนโยบายด้านการศึกษาในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศในอนาคต

คุณชูโชค ศิวะคุณากร กรรมการผู้จัดการซีแพค กล่าวว่า “ตามความมุ่งหวังของซีแพค ที่ต้องการยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศ สู่ Green Construction ที่นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งได้มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในอนาคต การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันระหว่างซีแพค และ มจพ. ในการพัฒนาวิชาการด้านการใช้ BIM และ Digital Construction ที่เราเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่อยากให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาสู่การใช้งานจริงและเป็นประโยชน์แก่บุคลากรและนักศึกษา ส่งเสริมทักษะการทำงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ และตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศ อีกทั้ง ใช้ความเชี่ยวชาญและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากบุคลากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในรูปแบบสหวิทยาการ และเป็นการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันอีกด้วย” กรรมการผู้จัดการซีแพค กล่าว

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร กล่าวว่า “มจพ. มีเป้าหมายที่จะพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และตามความต้องการกำลังคน โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) เป็นอย่างดี เนื่องจากในปัจจุบัน BIM เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรมีความสามารถในการแข่งขันได้ และเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาตามความต้องการของอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการด้าน BIM แก่บุคลากรและนักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและความชำนาญเฉพาะทางวิชาชีพ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพแก่นักศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับโอกาสในการเลือกทำงานในสถานประกอบการที่ดี ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางในการรองรับการขยายตัวสำหรับภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยอีกด้วย” 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CPAC Contact Center โทร 02-555-5555 หรือเว็บไซต์ https://web.cpac.co.th/th/home

แชร์เนื้อหานี้ :

ข่าวสารและกิจกรรมที่คุณอาจสนใจ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?