นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน
CPAC SMART GREEN SOLUTION

CPAC ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างคุณค่าร่วมทางธุรกิจและสังคม “Creating Share Value” (CSV) ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันลดการสร้างขยะและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิด “Waste to Wealth” ซึ่งสอดคล้องกับหลัก เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

CPAC SMARTGREEN SOLUTION

Circular Economy Concept Why Circular Economy? ความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต เนื่องจากจำนวนประชากรและความต้องการสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการบริโภคโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องสำคัญที่ภาคธุรกิจ ภาคสังคมและภาครัฐ ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

ข่าวสารและกิจกรรม

รวมข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจของ SMART GREEN SOLUTION

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล - เสนอแนะ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?