Green Updates

CPAC ยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง หนุนสถาบันการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะวิชาการการใช้ BIM และ Digital Construction สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักศึกษา

4 เมษายน 2565

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ “ซีแพค” นำโดย คุณชูโชค ศิวะคุณากร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณวีรกร สายเทพ BIM Director ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี BIM และ Digital Construction กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคลากร พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามแนวนโยบายด้านการศึกษาในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศสู่ Green Construction ในอนาคต

แชร์เนื้อหานี้ :

Green Updatesที่คุณอาจสนใจ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?