CPAC กับแนวคิด ESG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

“ ยกระดับการสร้างคุณค่า (Value) กับ Stakeholders (Eco-partner, Network) ในระดับประเทศ/ภูมิภาคจากการเป็น System Integrator (SI) ที่เชื่อมหน่วยงานต่าง ๆโดยใช้แนวทาง ESG 4++ ” - ชนะ ภูมี -

CPAC กับแนวคิด ESG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

CPAC มีแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง ESG ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) คุณภาพชีวิตของคนในสังคม (Social) และมีบรรษัทภิบาล (Governance) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย BCG ของภาครัฐ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายลด CO2 ตามเป้าหมาย Net Zero ในปี ค.ศ. 2050

ESG Highlight

รวมหลากหลาย ESG Highlight ที่น่าสนใจ

ดูESG Highlightทั้งหมด

Green Updates

รวมGreen Updatesที่น่าสนใจของ CPAC ESG

ติดต่อเรา

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?