ESG Highlight

Lean เหลื่อมล้ำ-เพิ่มช่างมืออาชีพ


CPAC มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้แนวทางการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเกิดคุณค่าร่วม (CSV: Creating Shared Value) ของธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) เพื่อนำไปสู่ GREEN SOCIETY ด้วยการพัฒนาโซลูชันที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย และพัฒนาทักษะฝีมือ ecopartner และช่าง เพื่อเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

Sustainable Water Solution

" บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัด ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำทั้งในและนอกองค์กร ในการพัฒนา Solution ด้านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำในกับชุมชนหรือกลุ่ม Stakeholder ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ อาทิเช่น น้ำแล้ง น้ำท่วม และการกักเก็บน้ำ เป็นต้น รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการจัดการน้ำที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยใช้องค์ความรู้ เครือข่าย นวัตกรรมของบริษัทฯ และประสบการณ์ในการดำเนินการเรื่องการจัดการน้ำมากกว่า 15 ปี "

โซลูชันการจัดการแหล่งน้ำแบบองค์รวม ทั้งการค้นหา การกักเก็บ และการกระจายน้ำ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเช่น เทคโนโลยีการประเมินพื้นที่และค้นหาแหล่งน้ำโดยโดรนบินสำรวจ, Resistivity System, Ground Penetrating Radar (GPR), SONAR ฯลฯ พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบและก่อสร้างระบบกักเก็บน้ำและระบบกระจายน้ำที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเสนอทางเลือกนวัตกรรมใหม่ เช่น ผ้าใบคอนกรีต ระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump System)

CPAC Water Management Solution เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อส่งมอบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ให้ชุมชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

โตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนกับ Ecopartner

เมื่อ CPAC ต้องการยกระดับการก่อสร้างของประเทศไทย ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “Ecopartner” เป็นกลไกสำคัญที่จะส่งมอบความสมบูรณ์นี้ให้กับลูกค้า CPAC ได้เข้าไปช่วยพัฒนาทักษะการก่อสร้าง เช่น การเทคอนกรีต การควบคุมคุณภาพคอนกรีต และส่งเสริมการใช้ precast ประสานงานหน่วยงานราชการ และให้ความรู้เรื่องการจัดการโครงการ ทำให้ ecopartnerทำงานได้เร็วขึ้น สามารถลดดอกเบี้ยการกู้ยืมจึงได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ CPAC ยังสร้าง sharing platform ALLRENT รวบรวมเครื่องจักรจากทั่วประเทศ เชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งานกับ ecopartner เพื่อลดการใช้พลังงานและลดมลพิษจากการขนส่งเครื่องจักรจากระยะไกล เสริมสร้างให้เกิด ecosystem การสร้างงานมากยิ่งขึ้น

 

ยกระดับฝีมือช่าง

CPAC ได้ตระหนักถึงฝีมือของช่างที่มารับงานก่อสร้างภายใต้แบรนด์ CPAC ต้องเป็นช่างที่มีความสามรถ โดยใช้ช่างในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน รวมถึงการสร้างเยาวชนผู้ที่มีความสนใจหรือมีสามารถในด้านการก่อสร้างให้เป็นช่างที่มีฝีมือ ภายใต้โครงการ “อาชีวะฝีมือชน สู่ช่างมืออาชีพ” เป็นโครงการที่ CPAC เข้าไปสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิค/อาชีวะ ทำให้ นักศึกษามีความรู้เรื่องคอนกรีต มีความรู้เรื่องการบริหารงานแบบเจ้าของกิจการ มีรายได้จากการรับงานในพื้นที่ และนักศึกษาเริ่มรับงานเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนแล้ว โดยสามารถรับงานเองและผ่านทางวิทยาลัย รวมถึงผ่านทาง CPAC

จากโครงการอาชีวะฝีมือชน สู่ช่างมืออาชีพ ทางมูลนิธิ SCG ได้ร่วมมือกับ CPAC และวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ในการพัฒนาความรู้ช่างให้เป็นช่างสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา ผ่านโครงการ “ช่างสมัยใหม่” เป็นโครงการที่สนับสนุนด้านความรู้เรื่อง BIM ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิตเป็นแห่งแรก ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินโครงการ

แชร์เนื้อหานี้ :

ESG Highlightที่เกี่ยวข้อง

ดูESG Highlightทั้งหมด

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?