ESG Highlight

จากเหมืองหินปูนสู่ CPAC Green Solution


จากเหมืองหินปูนสู่ CPAC Green Solution

ปูนซีเมนต์เป็นส่วนส่วนสำคัญในการผลิตคอนกรีตซีแพค กว่าจะมาเป็นปูนซีเมนต์ต้องใช้วัตถุดิบหลักคือหินปูนจากการทำเหมืองสีเขียวเอสซีจี ที่มีการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองและดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ จากนั้นหินปูนและวัตถุดิบอื่นๆจะผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เชื้อเพลิงทดแทน และใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (renewable energy) และ พลังงานไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิ้ง (waste heat generator) ได้เป็นปูนซีเมนต์ใช้ในการผลิตคอนกรีตซีแพค คอนกรีตซีแพคส่งตรงถึงลูกค้าด้วยรถโม่ไฟฟ้า เพิ่มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า(EV Electric Vehicle) เพื่อการขนส่ง ลดการใช้เชื้อเพลิงสันดาป นอกจากนี้ ซีแพคยังมุ่งมั่นยกระดับการก่อสร้างไทยด้วย CPAC Green Solution ใช้เทคโนโลยี Turn Waste to Value จะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตคอนกรีตซีแพคใส่ใจสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 

(เหมืองหินปูน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด)

 

เหมืองสีเขียว (Green Mining)
หลักการทำเหมืองของเอสซีจีด้วยแนวคิด “โรงงานอยู่ที่ไหน ป่าต้องเขียวที่นั่น” โดยได้นำแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)มาปรับใช้ในกระบวนการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดกฏหมาย รวมไปถึงข้อปฎิบัติสากลเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมเหมืองเอสซีจีแบบ Semi Open cut
เอสซีจี ได้พัฒนานวัตกรรมการออกแบบการทำเหมืองรูปแบบใหม่ เรียกว่า “Semi Open Cut” ที่ผสมผสานเทคนิคการทำเหมืองแบบ Open Cut (การตัดยอด) และ Open Pit (การขุดตัก) โดยจะเว้นพื้นที่ขอบเพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียว หรือ Buffer Zone ตลอดแนวขอบเหมือง เพื่อคงไว้ซึ่งทัศนียภาพของขอบแนวเขาตามธรรมชาติที่ยังคงสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์

การฟื้นฟูเหมืองและดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเหมืองหินปูนของเอสซีจีจึงมุ่งมั่นในการรักษิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่การเว้นแนวป่าธรรมชาติให้เป็นพื้นที่ป่ากันชน การปลูกป่าในแปลงฟื้นฟูรวมกว่า 699.7 ไร่ การสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุมชื้น จนเห็นผลสำเร็จของความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้น เช่น การกลับมาตามธรรมชาติของชนิดพันธุ์ไม้ จำนวนชนิดสัตว์ป่าและนกที่มากขึ้น(นกกระจ้อยคอขาว ถ่ายภาพ ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด)

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้งประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ CPAC ให้ความสำคัญ จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ โซลูชั่น ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม CPAC ได้ขอรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น Carbon Footprint Reduction (CFR) ของผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ ปูนมอร์ตาร์ และคอนกรีต จำนวน 29 ผลิตภัณฑ์และ Carbon Footprint Product (CFP) ของผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ ปูนมอร์ตาร์ และคอนกรีต จำนวน 64 ผลิตภัณฑ์ และสำหรับ SCG Green Choice ซึ่งเป็นฉลากที่ให้การรับรองโดย SCG มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ขอการรับรองแล้วจำนวน 22 รายการ

 

CPAC Green Solution
จากผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จรายแรกของประเทศไทย CPAC พร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นำยกระดับวงการก่อสร้างระดับประเทศ จึงเริ่มทำ Construction Solution เพื่อส่งมอบโซลูชันทั้งสินค้าและบริการครบวงจร 
CPAC Green Solution เกิดขึ้นเพื่อการลด waste หน้างานก่อสร้างที่มักจะเกิดขึ้น 20%-30% ลดเวลาการก่อสร้างเมื่อมีการทำงานอย่างเห็นภาพรวมร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย Turn Waste to Value และใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

Green Circularity
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 CPAC มีกลุ่มธุรกิจที่รวบรวม เสาะหาเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ๆทดแทนการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน รวมถึงธุรกิจบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เช่น ธุรกิจแร่ และการสำรวจโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ไปด้วยกัน


 

แชร์เนื้อหานี้ :

ESG Highlightที่เกี่ยวข้อง

ดูESG Highlightทั้งหมด

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?