ESG Overview


แนวทางการ ESG4++ ของ CPAC คืออะไร
 

1) มุ่ง Net Zero : CPAC มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อไปสู่เป้าหมาย Net Zero Cement & Concrete 2050 ผ่านเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Economy) โดยผลิตสินค้าที่เป็น Low Carbon Product เช่น ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด การใช้พลังงานทางเลือกและเชื้อเพลิงสะอาดมาทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ศึกษาการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการลด CO2 จากกระบวนการผลิต เช่น Carbon capture, utilization and storage หรือ CCUS ตามแนวทางของ Global Cement & Concrete Association (GCCA) รวมถึงการใช้ Positive impact เช่น การปลูกต้นไม้ เพื่อลดโลกร้อนด้วยวิธีการทางธรรมชาติ (Natural Climate Solution : NCS) เป็นต้น โดยร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) Go Green: คิดค้นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยการนำ Green Solution และเทคโนโลยี Digital Construction เช่น Drone, BIM, 3D Printing ฯลฯ มาใช้ซึ่งมีประโยชน์ในการยกระดับและลดความสูญเสียจากงานก่อสร้าง “Turn waste to value” นอกจากนี้เรายังมุ่งสู่ธุรกิจ Green Circularity โดยการหมุนเวียนทรัพยากรและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3) Lean เหลื่อมล้ำ: พัฒนาทักษะและสร้างงานให้กับช่างในท้องถิ่นผ่าน 23 Construction Solution Center ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้เจริญเติบโตไปกับองค์กร โดยนำ construction technology เข้าไปสร้าง value ให้กับลูกค้าผ่านทาง Green Construction Solution ที่จะช่วยยกระดับการก่อสร้างและสร้าง wealth ให้กับ ecosystem ที่ทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีโครงการการจัดการน้ำชุมชนที่ทำให้ชุมชนมีน้ำพอเพียง มีอาชีพ มีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการที่มีน้ำอย่างเพียงพอและสามารถนำไปใช้ในการเกษตร และต่อยอดสู่การพัฒนาสินค้าชุมชนผ่านการอบรมในโครงการพลังชุมชน ทำให้ชุมชนกว่า 300 คนที่ร่วมในโครงการฯ มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 40% 

4) ย้ำร่วมมือ: สร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กร สถาบันการศึกษาและ Eco Partner ทั้งในและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อน ESG เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเรา

Plus เป็นธรรม โปร่งใส ในทุกกระบวนการทำงาน
มีการกำกับดูแลกิจการอย่างดี มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณและตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน ทั้งหมดสอดประสานเพื่อสร้างธุรกิจที่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นและเป็นสุขสำหรับทุกคน

Plus ใส่ใจสู่ Global
นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีในระดับโลกมาใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทาง ESG รวมถึงนำแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ของ CPAC ไปเผยแพร่สู่ภายนอกในระดับสากล

       

ESG ประกอบไปด้วย 3 มิติที่สำคัญ ได้แก่

1. มิติสิ่งแวดล้อม ( E = Environment) ครอบคลุมการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 2. มิติสังคม ( S = Social) ประกอบด้วยการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมต่อพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า รวมถึงการพัฒนาสังคมและชุมชนให้เติบโต 3. มิติบรรษัทภิบาล (G = Governance) ใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม

CPAC กับแนวคิด ESG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

CPAC มีแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง ESG ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) คุณภาพชีวิตของคนในสังคม (Social) และมีบรรษัทภิบาล (Governance) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย BCG ของภาครัฐ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายลด CO2 ตามเป้าหมาย Net Zero ในปี ค.ศ. 2050

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?