Green Circularity Solution

นวัตกรรมโซลูชันด้านการจัดการ
สร้างคุณค่าให้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด และดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน

นวัตกรรมโซลูชันด้านการจัดการ สร้างคุณค่าให้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด และดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน

Green Circularity Solution

CPAC Green Solution ภายใต้ “Circular Plus” ผู้ให้บริการและโซลูชันด้านการจัดการ และสร้างคุณค่าให้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อขับเคลื่อนประเทศมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนสุทธิต่ำ หรือ Low Carbon Economy ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

ข่าวสารและกิจกรรม

รวมข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจของ Circular Plus

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล - เสนอแนะ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?