เกี่ยวกับเรา

CIRCULAR PLUS นวัตกรรมโซลูชั่นด้านการจัดการ


Green Circularity Solution
"นวัตกรรมโซลูชั่นด้านการจัดการ สร้างคุณค่าให้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด และดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน"

CPAC Green Solution  ภายใต้ “Circular Plus” ผู้ให้บริการและโซลูชันด้านการจัดการ และสร้างคุณค่าให้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อขับเคลื่อนประเทศมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ หรือ  Low Carbon Economy ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน 

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?