BUILDING SOLUTION

ตอบโจทย์งานก่อสร้างอาคาร มั่นคงแข็งแรง

ก่อสร้างเสร็จรวดเร็ว งบประมาณไม่บานปลาย

รับออกแบบอาคาร ตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล รวมถึงลูกค้าจะได้รูปแบบอาคารที่เหมาะสม งบประมาณไม่บานปลาย จากการ Co-design และการทำ Value Engineering ไปจนถึงปลายทางของงานก่อสร้าง ที่มีการควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

Service Solution

Design Service
บริการออกแบบอาคารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างทั้งในส่วนงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล 
Co-design, Value Engineering & Budget Analysis
บริการร่วมออกแบบและพัฒนา ในกรณีลูกค้ามีแบบก่อสร้างเดิมอยู่แล้ว และต้องการปรับเปลี่ยนระบบในการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในด้านต่างๆ โดยควบคุมให้อยู่ในงบประมาณของการก่อสร้างที่เหมาะสม
Installation / Training / QC 
บริการติดตั้งโครงสร้างของงานอาคาร ตรวจสอบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล