LIFETIME SOLUTION

Expertise in Service for Enhancing Structure-Life

  • มีความเป็นมืออาชีพด้วยบริการที่ครบวงจร
  • มีวุฒิวิศวกรโยธาคอยให้คำปรึกษา วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเป็นไปตามหลักวิศวกรรม
  • ดำเนินงานด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพ

Service Solution

  • งาน Repair & Maintenance Solution                                                                                                  เป็นการให้บริการงานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารที่เกิดความเสียหายจากการใช้งาน หรือการเสื่อมสภาพของวัสดุ เพื่อยืดอายุการใช้งานของอาคารให้มีสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น แก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี และเลือกใช้วัสดุซ่อมที่มีคุณภาพสูงด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • งาน Renovate                                                                                                                                  เป็นการให้บริการงานปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเสริมกำลังให้แก่โครงสร้างเดิม เพื่อการเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานบนโครงสร้างเดิมให้มีความหลากหลาย หรือเป็นการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการใช้งานโครงสร้างเดิมให้ต่างออกไป 
  • งาน Corrosion Protection                                                                                                                เป็นบริการงานด้านการป้องกันการเกิดสนิมกับโครงสร้างเหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างให้ยาวนานมากขึ้น เหมาะสำหรับงานก่อสร้างใหม่และการซ่อมแซมโครงสร้างเดิมที่เกิดปัญหา โดยเฉพาะเมื่อโครงสร้างนั้นอยู่ในสภาวะที่ความเสี่ยงต่อการกัดกร่อนสูง ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ทะเล หรือมีความชื้นสูง มีระดับน้ำขึ้น-ลงตลอดเวลา ซึ่งการเกิดสนิมในโครงสร้างจะทำให้สภาวะการรับน้ำหนักของโครงสร้างลดลง และเกิดความเสียหายในวงกว้างอย่างแก่การซ่อมแซมได้อย่างทันท่วงที