การขอรับเงินคืน 1

คืนได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

สำหรับบุคคลธรรมดา (และมียอดเงินคงเหลือไม่เกิน 2,000 บาทเท่านั้น)

  1. กรณีรับเงินคืนเป็นเงินสด : รายละเอียดคลิกที่นี่ (หากมียอดเงินคงเหลือมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป ท่านสามารถติดต่อขอรับเงินคืนเป็นช็คเท่านั้น)
  2. การรับเงินคืนเป็นเช็ค : รายละเอียดคลิกที่นี่
  3. การรับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคาร : รายละเอียดคลิกที่นี่

** นิติบุคคล หมายถึง ห้างหุ้นส่วน, บริษัทจำกัด, สมาคม และมูลนิธิ ที่จดทะเบียบถูกต้องตามกฎหมาย