ย้อนกลับ

Products & Service

CPAC Ready-mixed concrete

The high quality concrete for general concrete work designed the mixture by CPAC engineering team, starting from selection of raw materials and controlling of production quality at every step through the most advanced, computer-based communications system in Thailand to ensure that all construction projects will receive quality concretes directly from CPAC to their hands.

คอนกรีตทำงานง่าย [EASY TO USE]

คอนกรีตทนทาน [DURABILITY]

คอนกรีตพิเศษ [SPECIALTY]

บริการ

ราคาแนะนำคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

ราคาแนะนำค่าบริการปั้ม CPAC