CPAC Concrete PUMP

รถปั๊มซีแพค และรถเครน ลำเลียงคอนกรีตต่างกันอย่างไร ?

เปรียบเทียบจากงานเทคอนกรีตจำนวนเท่ากัน และค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกัน

รถปั๊มซีแพคลำเลียงคอนกรีตได้เร็วกว่า 5 เท่า!

 

 • ง่ายกว่า | เทคอนกรีตได้ทั้งงานเล็กและงานใหญ่ สั่งรถปั๊มและคอนกรีตในที่เดียว ละความยุ่งยากในการประสานงานหน้างาน
 • เร็วกว่า  | ด้วยนวัตกรรมการลำเลียงคอนกีตที่สามารถเทคอนกรีตได้อย่างรวดเร็ว งานจึงได้มาตรฐาน เนื่องจากคอนกรีตสามารถเทได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ไม่ขาดตอน
 • คุ้มค่ากว่า | ประหยัดเวลา และลดจำนวนแรงงานในการเทคอนกรีต สามารถทำงานส่วนอื่นต่อได้อย่างรวดเร็ว

 

 

BOOM PUMP

 • เป็นปั๊มที่มีแขนแครนหรือ Boom
 • สามารถส่งคอนกรีตได้ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง
 • สามารถเทคอนกรีตไปยังจุดที่ต้องการได้โดยตรง ไม่ต้องต่อท่อ
 • ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
 • ความเร็วในการปั๊มคอนกรีตตั้งแต่ 90-140 คิว/ชม.
 • มีระยะทางจัดส่งสูงสุด 43 เมตร

 

 

MOLI  PUMP

 • เหมาะสำหรับงานประเภทที่ Boom ไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือจุดตั้งปั๊มห่างจากจุดเทคอนกรีตมาก รวมทั้งอาคารที่มีความสูงเกิน 10 ชั้น
 • สามารถส่งได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง
 • ต้องอาศัยการติดตั้งท่อส่งคอนกรีตก่อนการเท
 • ความเร็วตั้งแต่ 50-110 คิว / ชม.
 • ส่งคอนกรีตได้เกินกว่า 50 ชั้น
 • ไม่จำกัดระยะการเทคอนกรีต

 

 

คำเตือน

 1. การเตรียมแบบหล่อและนั่งร้านให้มั่นคงแข็งแรง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานปั๊มคอนกรีต และควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 2. การเทปั๊มคอนกรีตไม่ควรเทกองเป็นจุด ให้เทคอนกรีตให้กระจายสม่ำเสมอตลอดพื้นที่ เพื่อป้องกันน้ำหนักเกินกว่านั่งร้าน หรือค้ำยันจะรับได้

 

download ดาวน์โหลด Catalogue